زن و خانوادهمذاهب و خطبه ها

چرا زن در بیرون از منزل کار نکند؟

آوای سنت : این موضوع آیا برای زن مسلمان اجازه است که بیرون از منزل خود به کار بپردازد و در دفاتر دولتی، مؤسسات و مراکز تعلیمی وظیفه اجرا نماید؟ دیدگاه اسلام در این مورد چیست و چه شرایطی را وضع کرده است؟ زن مسلمان در کدام مواضع و زمینه ها می تواند کار نماید ؟ و از این دو: کار در منزل و کار در خارج ازآن، برای زن مسلمان بهتر است؟

زن در کجا کار نماید؟

خداوند زن و مرد را آفریده است و هرکدام را به پیمانه توان و با در نظرداشت استعداد و ظرفیت شان به اجرای کاری مکلف نموده است.

بنابرین، فطرت زن تقاضای کار و عمل در داخل خانه را می کند  و فطرت مرد خواستار کار کردن در بیرون از منزل است و هر کس که مخالف این نظریه است و خواستار عمل زن در بیرون از منزل است در واقع بر خلاف فطرت او حکم کرده است. زیرا امور خانواده با همگامی و همیاری مرد و زن پیش می رود و باید هر دو، در راستای پیشرفت امور زندگی خود با همدیگر کمک نمایند و کارها را تقسیم نمایند و با در نظرگرفتن قوای جسمانی هردو و خواسته های طبعی شان، مرد توان تر است که به امور بیرون از منزل بپردازد و زحمات پیدا کردن نفقه را متحمل شود و زن به کنترول و مدیریت داخل خانه و تربیت اولاد و تنظیم امور منزل بپردازد.

اگر به واقعیت به امور داخل خانه نظر صورت گیرد آن قدر تلاش  و زحمتی می خواهد که اگر زن به طور شاید و باید به آن توجه فرماید و به تنظیم و رسیدگی آن اقدام نماید، فرصت و چانسی دیگری ندارد که به کارهای بیرون از منزل بپردازد، به ویژه تربیت، نظارت و کنترول فرزندان، و زنی که به کار بیرون از منزل بپردازد هیچگاه نمی تواند واجبات داخل منزل خود را ادا نماید و به آن به گونه درست رسیدگی نماید.

کار زن بیرون از منزل:

آنچه که ذکر کردیم حرمت کار زن در بیرون از منزل را ثابت نمی کند ولی کار زن بیرون از منزل دو گونه است:

اول- زمینه ها و مواردی وجود دارد که نیاز برده می شود که زن باید در آنجا کار نماید، چون تداوی مریضان زن، تعلیم و آموزش زنان و اطفال در مدارس ویژه آنان. حکومت مکلفیت دارد که زمینه را برای زنان مسلمان مساعد بسازد که علم بیاموزند و در این دو ساحه به کار بپردازند و نیازمندی های زنان مسلمان را رفع سازند تا ضرورتی به مردان نامحرم در این موارد احساس نشود.

دوم- زمینه های کار وجود که مردان می توانند که به آن رسیدگی نمایند و مشکل جامعه و مردم را رفع سازند و نیازی احساس نمی شود که زن به آن بپردازد، چون زراعت، صنعت، تجارت و… بازهم اگر ضرورت به زن در این موارد احساس شود به پیمانه توان و امکانات خود می توانند به آن کار اقدام نمایند، اما با درنظرداشت شروطی که بعداً به آن تماس می گیرم.

بهتراست که زنان مسلمان در موارد ذیل به کار بپردازند:

•  دعوت و فراخوانی زنان به کارهای خیر
• تدریس و تعلیم برای قشرزنان.
• تداوی و علاج مریضان زن و طفل.
• خدمات اجتماعی و اعمال خیریه تنها در میان زنان
• کارهای اداری صرف در محیط زنان.
غیراز این، آن کارهای که با اساسات دین اسلام در تضاد نباشد و مطابق فطرت زنانگی باشد و خلط با مردان نامحرم پیش نشود جایز است که زنان به آن بپردازند.

آثار و پیامدهای منفی کار زن در بیرون از منزل:

در کنار آنکه کار زن برخی منافع و فوایدی را بدنبال دارد و زن می تواند در کنار خانواده اش قدمی در راه برداشتن نیازهای فامیل خویش بردارد، ولی برخی آثار و پیامدهای ناگواری را نیز باخود دارد که به برخی آن اشاره می کنم:

• عدم رسیدگی به تربیت، نظارت و رفع نیازهای طفل، چون نخستین مدرسه و تربیتگاه آغوش گرم مادر است که رفتن مادر به بیرون از منزل و تنها گذاشتن طفل اثرات زیانباری بر روان و تربیت طفل می گذارد. طفل کسی نمی یابد که به آغوش گرم او پناه برد و نیازهای خود را بدو بازگو نماید، به ویژه آنگاه که طفل شیرنوش باشد و اگر این طفل را در محیط کار برد، در آنجا نیز درد سرآفرین برایش قرار می گیرد و اگر در کودکستان او را بگذارد و یا در خانه خدمتگار برایش بگیرد باهم از لحاظ عطوفت مادری و فرزندی کاستگی و خلا وجود میداشته باشد.

• گرفتار شدن زن به مشکلات و تکالیف فراتر  از توانش و دچارشدن به ضعف و عدم رسیدگی به کارهای روزه مره خانه و دفتر، چون زمانی که روز در بیرون ازمنزل مصروف کار باشد و خسته شده شب به خانه خود برگردد و متوجه امور منزل شود و گاهی توجه به مشکلات و نیازهای فرزندان خود شود و گهی هم به ادای اوامر و خواسته های شوهرش بپردازد  و فرمان او را تحقق بخشد، اینجاست که زن فرصتی برای رفع خستگی خود در نمی یابد و همه اوقاتش با تکلیف و سختی می گذرد که در فرجام زن را از تداوم کار باز میدارد و حتی منجر برای بروز و پیدایش مرض و بیماری برایش قرار می گیرد.

• مشکل دیگر عدم رسیدگی به خواسته های شوهر قرار می گیرد و سکون خانه و اطمئنان شوهر درهم می ریزد و گاهی مایه سردی شدن روابط زناشوهری قرارمی گیرد.

• کار زن بیرون از منزل منجر به آسیب پذیری جامعه می شود و باعث بیکاری مردان قرار می گیرد، چون آنگاه که از یک خانه هم مرد و هم زن مصروف کار شوند، زمینه اشتغال برای دیگر مردان را برهم می زند، بویژه در این شرایط که درواره های جلب قشر زن پیوسته در همه جا باز است و زودتر پذیرفته می شوند، اگر در موسسه باشد یا دفاتر دولتی و یا هم مراکز تعلیمی که  شانس استنخدام شدن مردان در این جاها به نسبت مردان کم است که این منجر به آن می شود که بیشتری از خانواده ها به سوی فقر و بدبختی گامزن می شوند.

• کار زن در بیرون از منزل، باعث اختلاط با مردان نا محرم قرار می گیرد و گاهی هم میان زن و مرد اجنی خلوت و تنهایی به وجود می آید که چنین اختلاط و خلوت شرعاً حرام و ناجایز است و باعث شیوع مفاسد اخلاقی قرار می گیرد. شما شاید در دفاتر دولتی و موسسات و حتی مراکز تعلیمی دیده باشید که چگونه فضای اختلاط، خلوت، مزاح و صحبت های دوستانه میان زنان و مردان نامحرم حاکم است که بسا اوقات این امر، وسیله گسستن مرزهای اخلاقی قرار می گیرد.

 ضوابط و شرایط کار زن در بیرون از منزل از دیدگاه اسلام:

اسلام برای زن در کار کردن خارج از منزل شرایط  وقیودی را وضع کرده است که اگر زن مسلمان خواسته باشد که کار نماید باید این شرایط و ضوابط شرعی را مدنظر داشته  و بدان پابند باشد:

۱- زن به کاری که می پردازد با فطرت زنانگی و طبیعت نازک و ضعیفش سازگاری و مطابقت داشته باشد، همانند تربیت و تعلیم اطفال، تدریس و تعلیم برای قشر زنان،  تداوی و طبابت زنان و اطفال و…

۲- به کاری مصروف شود که وسیله برای اختلاط با مردان نامحرم و منجر به خلوت او با آنها قرار نگیرد.

۳- زن به پیمانه یی از کار بپردازد که باعث برای معطل شدن و ابطال کار او در منزل و تربیت اطفالش نشود و کاری که همه وقت او را مصروف بسازد، تأثیر منفی در خانواده اش به جا می گذارد.

۴- خروج زن از منزل جهت پرداختن به کار باید به رضا و اجازه ولی او باشد، چون شوهر، اگر زن شوهردار باشد واگر مجرد و غیرمتأهل باشد از والدین خود اجازه بگیرد.

۵- در حین خروج از منزل و در محیط کار باید از آنچه که اسلام برای زن در آن هنگام و مواضع حرام قرار داده است اجتناب بورزد و مرتکب کار حرام نشود، مانند رعایت حجاب و لباس اسلامی و گریز از اختلاط و خلوت با مردان نامحرم.

۶- باید این زن خود را به تقوا و ترس از خدا آراسته نماید و از حرکات، اعمال و رفتاری که فتنه انگیز و فساد آفرین باشد بپرهیزد تا خود در امان قرار گیرد و دیگران از فتنه این زن نیز مصؤون باشند و وسیله برای زایش فساد و برانگیختن فتنه قرار نگیرد.

اینها برخی از شرایط کار زن در بیرون از منزل است اما بهتر این است که زن باید بیشتر در خانه باشد و به امور منزل رسیدگی نماید و توجه عظیم به تربیت اولاد خود داشته باشد، چون زمینه معیشت و تأمین نفقه او را شوهر، پدر و برادرانش فراهم می سازد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن